Obsah výcviku

Počet hodín výučby teórie - 32 vyučovacích hodín

Počet hodín praktického výcviku 

  • I. etapa  - Autocvičisko - 6 vyučovacích hodín
  • II. etapa - Autocvičisko - 2 vyučovacie hodiny
  • Flexi - 6 vyučovacích hodín
  • Cestná premávka - 24 vyučovacích hodín
  • Praktická údržba - 1 vyučovacia hodina

Podľa aktuálnej platnej učebnej osnovy je minimálny počet vyučovacích hodín praktického výcviku 39.

1 vyučovacia hodina / 45 minút

Platné učebné osnovy k nahliadnutiu sú na stránke jednotného informačného systému v cestnej doprave

www.jiscd.sk/autoskoly/sluzby-pre-uchadzacov/ucebne-osnovy/